Behoud Groen Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer FlevolandStaatsbosbeheer (en achter de schermen Bert Maes) een webinar over Behoud Groen Erfgoed. Het vindt volgende week woensdagmiddag 11 november 2020 plaats.

Onderstaand nadere informatie hierover.

Het webinar Behoud groen erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland.

Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit webinar willen we de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen. Een eerder symposium op 15 januari jl. trok veel meer belangstelling dan er destijds fysiek aan plaatsen beschikbaar was. Via
dit webinar is het aantal deelnemers niet beperkt.

Het programma bestaat uit.

13.30

Welkom door de dagvoorzitter
Otto Brinkkemper (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

13.35

Behoud van wilde bronpopulaties van inheemse bomen en struiken
Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland

14.05

Wilde bomen en struiken; groen erfgoed van natuur en cultuurhistorie
Bert Maes, Ecologisch Adviesbureau Maes

14.35

Gebruik en behoud van bronpopulaties van wilde bomen en struiken
Paul Copini, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

15.05

Door de bomen het bos zien
Lammert Kragt, Staatsbosbeheer
René van Loon, Ecologisch Adviesbureau Van Loon

15.30

Einde webinar

Tijdens het webinar kunt u in de chat vragen stellen of opmerkingen meedelen. Deze worden door de dagvoorzitter doorgezet naar de
betreffende spreker.

Aanmelden is gratis via deze link:
https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/platform-groen-erfgoed [1]

Ik nodig jullie van harte uit hierbij vanachter je beeldscherm thuis of
op je kantoor aan te sluiten.

Met hartelijke groet,

oTTo

Links:
------
[1] https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/platform-groen-erfgoed

 

The RCE organizes, in close collaboration with Landscape Management Flevoland, Staatsbosbeheer (and behind the scenes Bert Maes) about a webinar Preserve Green Heritage. It will take place next week on Wednesday afternoon, November 11, 2020.

Below you will find more information about this.

The webinar Preservation of green heritage at the National Cultural Service Heritage (RCE) in Amersfoort is about the conservation of endangered people populations of wild trees and shrubs in the Netherlands.

A report recently prepared with a subsidy from the RCE shows that the state of the native trees and shrubs in the Netherlands is downright worrying is. Half of the species are rare and their survival is threatened. Yet this is hardly noticed. With this webinar we want to use the draw attention to the problems, but especially the solutions in mapping. An earlier symposium on January 15th attracted much more interest than there were physically available places at the time. Through this webinar, the number of participants is not limited.

The program consists of.

13.30

Welcome by the chairman of the day
Otto Brinkkemper (National Office for the Cultural Heritage)

13.35

Conservation of wild resource populations of native trees and shrubs
Lodewijk van Kemenade, Landscape Management Flevoland

14.05

Wild trees and shrubs; green heritage of nature and cultural history
Bert Maes, Ecological Consultancy Maes

14.35

Use and conservation of resource populations of wild trees and shrubs
Paul Copini, Center for Genetic Resources, the Netherlands

15.05

See the forest through the trees
Lammert Kragt, Forestry Commission
René van Loon, Ecological Consultancy Van Loon

15.30

End of webinar

During the webinar you can ask questions or comments in the chat
to communicate. These are passed on by the chairman of the day to the
concerning speaker.

Registration is free via this link:
https://form.cultureelerfgoed.nl/archis/platform-groen-erfgoed [1]

I cordially invite you from behind your screen at home or
to your office.

With kind regards,

oTTo

 

Nieuws

Lees alle berichten

Over ons

Welkom bij de Palynologische Kring. Hier vind je informatie over activiteiten, onderwijs, vacatures en nog veel meer binnen de palynologie in Nederland. Lees verder